top of page

Průvodce

vVysvětlíme vám základní pojmy:

  • Všeobecné

  • pojištění

  • finanční

  • právní podmínky

KonceptyVšeobecné

1.kdo jepojistovaci agent?

Článek 3 odst. 1 písm. 1 bod 2 zákona ze dne 15. prosince 2017 o distribuci pojištění říká "Pojišťovacím agentem je podnikatel jiný než agent nabízející připojištění, zapsaný v registru agentů a vykonávající agenturní činnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené s pojišťovnou."

Na základě článku. 3 sec. 1 bod 8 zákona o distribuci pojištění je agent distributorem pojištění, proto mezi jeho úkoly patří mimo jiné: na:

  • přípravné činnosti směřující k uzavření pojistné smlouvy nebo smlouvy o pojistné záruce;

  • uzavírání takových smluv jménem pojišťovny;

  • účast v případech náhrady nebo výhod podle uzavřených smluv;

  • poskytování informací o pojištění.

Veškeré úkoly distributora pojištění jsou definovány v čl. 4 sec. 1 a 2 zákona o distribuci pojištění.

 

2. Kdo to jemultiagentnípojištění?

Multiagent - fyzická osoba nebo společnost, která působí jako pojišťovací agent nebo agentura pro více pojišťoven. Multiagent tedy musí mít podepsané smlouvy s více než jednou pojišťovnou. Provádění agenturní činnosti multiagentem pro více pojistitelů mu dává možnost porovnat více nabídek na trhu a vybrat si nabídku, která je pro klienta optimální. Tímto způsobem má multiagent výhodu oproti pojišťovacímu agentovi, který prezentuje produktovou nabídku pouze jedné pojišťovny. 

Za zmínku stojí, že prodejem pojistky práce multiagenta nekončí. Jeho aktivity pokrývají také celý katalog poprodejních činností, který může zahrnovat: podporu v procesu vyřizování reklamací, akceptaci ukončení smlouvy Pojištěnínebo pomoc při získání vrácení přeplatku pojistného. Vzhledem k typu podnikání by měl mít multiagent pojištění občanská odpovědnost (OC). 

Na výkon profese multiagenta se vztahují zákonná ustanovení, zákon o distribuci pojištění. Agentem může být osoba, která nebyla nikdy pravomocně odsouzena, má plnou způsobilost k právním úkonům a alespoň středoškolské vzdělání a složila zkoušku prováděnou pojišťovnou. Pokud je multiagentura společností ve formě společnosti - výše uvedené požadavky by měli splňovat akcionáři, v případě společnosti s právní subjektivitou by měla splňovat povinné požadavky alespoň polovina členů představenstva. pro profesi pojišťovacího agenta. 


3.Kdo je úvěrový makléř, leasingový makléř?

Zprostředkovatel úvěruje člověk, který pracuje na zákaznicko-bankovní lince, t. j. pomáhá zákazníkovi s výběrem nejlepšího a nejvýhodnějšího úvěru a následně sleduje jeho poskytnutí.

Leasingový makléřje osoba nebo společnost, která poskytuje zprostředkovatelské služby jménem institucí, které jsou pronajímateli. Makléř nabízí klientům komplexní služby při výběru vhodných nabídek i individuální péči po celou dobu trvání smlouvy, má nabídky mnoha leasingových společností. Musí mít jak zkušenosti a znalosti aktuálních podmínek na trhu, tak i schopnost přizpůsobit nabídku klientovi. Pro správnou volbu předmětu a leasingové společnosti je nutné, aby klient jasně definoval své potřeby.

Konceptypojištění

 

co to jepojištěnízenie?

- smluvní závazek pojišťovny vyplatit náhradu nebo poskytnout konkrétní službu v případě určitých událostí, které nastanou v životě, zdraví nebo majetku pojištěného.

Jaký je rozdíl mezi pojistným plněním a pojistnými událostmi?

Pojistné plnění je součástí životního pojištění. a je to částku vyplacenou pojistitelem pojištěnému nebo oprávněné osobě v případě, že nastanou události uvedené ve smlouvě o životním pojištění. Výše plnění je uvedena v pojistné smlouvě.

Pojistné plnění je zase plnění, které kryje škody na majetku, například za škody na domě, bytě, autě, firmě.

Finanční koncepty

Právní podmínky

bottom of page