top of page

Poradnik

Wyjaśniamy Państwu podstawowe pojęcia:

  • ogólne

  • ubezpieczeniowe

  • finansowe

  • terminy prawne

Pojęcia ogólne

1. Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń mówi "Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca, inny niż agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wpisany do rejestru agentów i wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, która została zawarta z zakładem ubezpieczeń."

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 8 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń agent jest dystrybutorem ubezpieczeń, więc w związku z tym jego zadania polegają, m.in. na:

  • czynnościach przygotowawczych, których celem jest zawarcie umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej;

  • zawieraniu takich umów w imieniu zakładu ubezpieczeń;

  • udziale w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie w ramach zawartych umów;

  • udzielaniu informacji o ubezpieczeniach.

Wszystkie zadania dystrybutora ubezpieczeń są określone w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

 

2. Kim jest multiagent ubezpieczeniowy?

Multiagent - jest to osoba fizyczna lub firma, która działa na zasadzie agenta lub agencji ubezpieczeniowej na rzecz kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Multiagent musi posiadać więc podpisane umowy z więcej niż jedną firmą ubezpieczeniową. Wykonywanie czynności agencyjnych przez multiagenta na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela daje mu sposobność porównania kilku ofert na rynku oraz wybór optymalnej dla klienta oferty. W ten sposób multiagent ma przewagę nad agentem ubezpieczeniowym, który prezentuje ofertę produktową wyłącznie jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Warto wspomnieć, iż praca multiagenta nie kończy się na sprzedaży polisy. Jego czynności obejmują również cały katalog działań posprzedażowych, do których możemy zaliczyć: wsparcie w procesie likwidacji szkód, przyjęcie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, czy pomoc w uzyskaniu zwrotu nadpłaconej składki polisy. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, multiagent powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). 

Wykonywanie zawodu multiagenta obwarowane jest przepisami prawa, ustawą o dystrybucji ubezpieczeń. Agentem może zostać osoba, która nie została nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądu, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i minimum średnie wykształcenie oraz zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń. W przypadku gdy multiagencją jest firmą w formie spółki - powyższe wymogi powinny być spełnione przez wspólników, w przypadku spółki z osobowością prawną przynajmniej połowa członków zarządu powinna spełniać obligatoryjne wymogi stawiane przed zawodem agenta ubezpieczeniowego. 


3. Kim jest pośrednik kredytowy, broker leasingowy?

Pośrednik kredytowy to osoba, która pracuje na linii klient – bank, i. Pomaga klientowi w dokonaniu wyboru w zakresie najlepszego i najkorzystniejszego kredytu, a następnie monitoruje jego udzielenie.

Broker leasingowy to osoba lub firma, która świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w imieniu instytucji, które są leasingodawcami. Broker oferuje klientom kompleksowe usługi w zakresie doboru odpowiednich ofert, a także indywidualnej opieki przez cały okres trwania umowy.dysponuje ofertami wielu firm leasingowych. Musi posiadać i doświadczenie i wiedzę na temat aktualnych uwarunkowań rynku, a także możliwość dopasowania oferty do klienta. Niezbędne jest tu jasne określenie przez klienta swoich potrzeb, tak by dokonać odpowiedniego wyboru przedmiotu i firmy leasingowej.

Pojęcia ubezpieczeniowe

 

Co to jest ubezpieczenie?

- umowne zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty odszkodowania lub świadczenia określonej usługi na wypadek powstania określonych zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego.

Świadczenia ubezpieczeniowe a odszkodowania ubezpieczeniowe?

Świadczenie ubezpieczeniowe występuje w ubezpieczeniach na życie. i jest to kwota wypłacana przez ubezpieczyciela ubezpieczonemu lub uposażonym, w przypadku zajścia zdarzeń ustalonych w umowie ubezpieczenia na życie. Wysokość świadczenia określona jest w polisie ubezpieczeniowej.

Odszkodowanie ubezpieczeniowe z kolei to świadczenie pokrywające szkody majątkowe np. za szkodę w domu, mieszkaniu, samochodzie, firmie.

Pojęcia finansowe

Terminy Prawne

bottom of page